Albanian English dictionary

Platform: iPhone & iPad

Category: Education

Version: 1.12

Downloads: 6K

Price: Free

38 Reviews


On other platforms:

Similar Android

App Icon

Similar WP

App Icon
by <div aria-label="Published by ProDict">ProDict
Reviews: 0
2.99

App description:

User will be satisfied with this Albanian - English dictionary because:
- It has the largest vocabulary
- Detail description for each word and a lot of samples
- Simple UI & high performance make you feel easy when using
* Full support pronunciation for both English and Albanian will help you so much in study these languages.

Përdoruesi do të jetë i kënaqur me këtë Shqiptar - Anglisht fjalor, sepse:
- Ajo ka fjalorin më të madh
- Përshkrimi i Detail për çdo fjalë dhe një shumë të mostrave
- E thjeshtë Përdoruesin Ndërfaqe dhe të lartë të performancës të bëjnë të ndiheni të lehtë kur duke përdorur
* Mbështetje e plotë për shqiptim Anglisht dhe Shqiptar do të ju ndihmojë aq shumë në studimin e këtyre gjuhëve.


TAG: app, iPhone & iPad,Education


Similar Apps

App Icon
by Anna Koroleva
Reviews: 0
FREE
App Icon
by CODORE OOD
Reviews: 0
FREE
App Icon
by Nikolay Vorobiev
Reviews: 0
$2.99
App Icon
by Ectaco
Reviews: 5
$19.99
App Icon
by Naira Khalapyan
Reviews: 0
FREE
App Icon
by Ashen Ishanka
Reviews: 0
$0.99
App Icon
by Black Canyon Resources, Inc.
Reviews: 11
$1.99
App Icon
by Kejian Jin
Reviews: 27
$0.99
App Icon
by Chillingo Ltd
Reviews: 200
$1.99
App Icon
by Chillingo Ltd
Reviews: 195
$2.99

More from developer

App Icon
by Thanh Nguyen Van
Reviews: 248
FREE
App Icon
by Thanh Nguyen Van
Reviews: 390
FREE
App Icon
by Thanh Nguyen Van
Reviews: 91
FREE
App Icon
by Thanh Nguyen Van
Reviews: 48
FREE
App Icon
by Thanh Nguyen Van
Reviews: 655
FREE
App Icon
by Thanh Nguyen Van
Reviews: 75
FREE
App Icon
by Thanh Nguyen Van
Reviews: 923
FREE
App Icon
by Thanh Nguyen Van
Reviews: 5
FREE
App Icon
by Thanh Nguyen Van
Reviews: 21
$2.99
App Icon
by Thanh Nguyen Van
Reviews: 517
FREE